www.EMANUELE GARAU.it PUBBLICAZIONI
Libri Libri accompagnati da CD Musica
 Maria carta 1998  Toccos de Ballu 2016  Marghisei 2010
 Il Ballo sardo 1997  Biddas 2014  Dinghiliana 2008

 

 Dilliri-Dilliri 2013  S'ora chi no t'ido 2007
 A s'andira 2008  Su contu de Su Masu 2006

 

 Tracce di sacro 2003  A benis comare 2003
 Duru-duru 2000 Deu e su mundu 2002
Luna 1998